Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Забележка: Поради установени технически грешки в превода на български език (а и на други езици) на Общия регламент за защита на данните, е стартирана официална процедура за отстраняването на тези грешки. Например: заглавието на чл. 14 – „Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните”, следва да се чете „Информация, предоставяна, когато личните данни не идват от субекта на данните”, което е видно от съдържанието на чл. 14.

Файлът е свален от сайта на Комисията за защита на личните данни : https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991

С рагламента може да се запознаете оттук.